سرم کراتین و آرگان

برای حل مشکل ناشی ازآسیبهای مومیتوان ازیک سرم موی مناسب استفاده کردکه این سرم یک محلول محافظتی ازمواست وسبب درخشندگی وجلوگیری ازگره افتادن درمومینماید. سرم موی تک فاز تراست سبب حفاظت ازمودربرابرتابشهای زیادآفتاب وحالت دهنده های مومیباشد. سرم مورابایدبعدازشستشوی مواستفاده کنیم.

موجود در انبار

950,000 ریال